Ochrona znaków towarowych

Dla pełnej ochrony praw do znaku towarowego, konieczna jest jego rejestracja. Znak można zarejestrować w Polsce, na Europejskim Obszarze Gospodarczym (w Unii Europejskiej i kilku dodatkowych krajach), a także w innych wybranych krajach świata.

Chciałabyś/Chciałbyś
zarejestrować znak towarowy?

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rejestracji Polskich, unijnych i międzynarodowych znaków towarowych.

Od lat reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaków towarowych oraz w sporach o naruszenie praw do znaków towarowych.

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Może to być między innymi wyraz, rysunek, wzór lub ornament, kompozycja kolorystyczna albo pojedynczy kolor, forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Coraz częściej jako znaki towarowe chronione są animowane elementy graficzne, zapisy multimedialne czy hologramy.

Dla jakich dóbr znak towarowy podlega rejestracji?

Znak towarowy podlega rejestracji dla wybranych towarów lub usług. Do określenia rodzaju towarów i usług dla których znak jest rejestrowany wykorzystywana jest klasyfikacja nicejska.

Prawo ochronne jest udzielane na

10

– letni okres.

Przed upływem tego okresu możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat.

Monopol przysługuje na obszarze dla którego znak towarowy został zarejestrowany.

Po zarejestrowani znaku, uprawniony ma monopol na używanie tego oznaczenia w obrocie przy oferowaniu i sprzedaży towarów lub usług dla których znak został zarejestrowany.

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Może to być między innymi wyraz, rysunek, wzór lub ornament, kompozycja kolorystyczna albo pojedynczy kolor, forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Coraz częściej jako znaki towarowe chronione są animowane elementy graficzne, zapisy multimedialne czy hologramy.

Dla jakich dóbr znak towarowy podlega rejestracji?

Znak towarowy podlega rejestracji dla wybranych towarów lub usług. Do określenia rodzaju towarów i usług dla których znak jest rejestrowany wykorzystywana jest klasyfikacja nicejska.

Dla jakich dóbr znak towarowy podlega rejestracji?

Spory i postępowania sądowe

Znak towarowy, tak jak każdy inny składnik majątkowy,może być przedmiotem obrotu handlowego.

Może być sprzedany, dzierżawiony, pożyczony, licencjonowany, może także stanowić zabezpieczenie roszczeń.

Doradzamy naszym Klientom w jaki sposób korzystać z własności intelektualnej.

Więcej informacji odnajdziesz tutaj:

Doradztwo

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o przebiegu postępowania, kosztach i opłatach, dokumentach niezbędnych do zarejestrowania znaku

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land
 1. Przed zgłoszeniem znaku towarowego do ochrony konieczne jest przeprowadzenie kwerendy rejestrów polskich, unijnych i międzynarodowych. Należy sprawdzić, czy taki sam albo podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany na rzecz innego podmiotu.
 2. Kolejny krok to przygotowanie projektu wniosku o udzielenie ochrony. Wymaga to podjęcia decyzji jaki rodzaj znaku ma zostać zarejestrowany (słowny, graficzny, słowno – graficzny, przestrzenny, wzór, kolor, itd.). Konieczne jest także określenie, dla jakich towarów i usług znak ma zostać objęty ochroną. Osoba zainteresowana rejestracją powinna przygotować informacje o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wypis z rejestru przedsiębiorców KRS albo ewidencji działalności gospodarczej, katalogi i oferty handlowe, strony internetowe), wykorzystywanych przez siebie nazwach handlowych i używanych przez konkurentów.
 3. Przed złożeniem znaku towarowego konieczne jest także udzielenie pełnomocnictwa.

Gdzie zarejestrować znak towarowy i ile to kosztuje?

W zależności od tego, czy znak będzie zgłaszany do ochrony w polskim Urzędzie Patentowym, Urzędzie do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) czy urzędach patentowych innych krajów, koszty i opłaty mogą się różnić.

Opłaty według aktualnie obowiązujące przepisów w przypadku zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłaty w przypadku jeżeli zgłoszenie kierowane jest do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w celu uzyskania ochrony na obszarze Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opłata od wniosku o udzielenie prawa ochronnego

400 PLN

850 EU

Opłata za drugą i każdą kolejną klasę towarów lub usług

120 PLN

50 EU

za drugą klasę towarową

150 EU

za trzecią i kolejną

Opłata za 10 – letni okres ochrony

400 PLN

za każdą klasę towarową (uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata za publikację informacji o udzieleniu prawa

90 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

17 PLN

za każdy wniosek

Do powyższych należności należy doliczyć wynagrodzenie za usługi prawno - rzecznikowskie obejmujące:

 1. Kwerendę i analizę rejestrów znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 2. Analizę przesłanek rejestracji znaku towarowego
 3. Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego.

Koszty pomocy przy rejestracji są ustalane indywidualnie, wynagrodzenie wynosi

od 1500 zł netto.

Gdzie zarejestrować znak towarowy i ile to kosztuje?

W zależności od tego, czy znak będzie zgłaszany do ochrony w polskim Urzędzie Patentowym, Urzędzie do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) czy urzędach patentowych innych krajów, koszty i opłaty mogą się różnić.

Opłaty według aktualnie obowiązujące przepisów w przypadku zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłata od wniosku o udzielenie prawa ochronnego

400 PLN

Opłata za drugą i każdą kolejną klasę towarów lub usług

120 PLN

Opłata za 10 – letni okres ochrony

400 PLN

za każdą klasę towarową (uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata za publikację informacji o udzieleniu prawa

90 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

17 PLN

za każdy wniosek

Opłaty w przypadku jeżeli zgłoszenie kierowane jest do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w celu uzyskania ochrony na obszarze Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opłata od wniosku o udzielenie prawa ochronnego

850 EU

Opłata za drugą i każdą kolejną klasę towarów lub usług

50 EU

za drugą klasę towarową

150 EU

za trzecią i kolejną

Do powyższych należności należy doliczyć wynagrodzenie za usługi prawno - rzecznikowskie obejmujące:

 1. Kwerendę i analizę rejestrów znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 2. Analizę przesłanek rejestracji znaku towarowego
 3. Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego.

Koszty pomocy przy rejestracji są ustalane indywidualnie, wynagrodzenie wynosi

od 1500 zł netto.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś:

 • chronić swój znak towarowy
 • otrzymałeś pozew o naruszenie
 • praw znaku towarowego
 • chciałbyś unieważnić znak zgłoszony do ochrony

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land