Audyty IP

To badanie stanu praw własności intelektualnej. Audyt IP jest przeprowadzany przez niezależnego, obiektywnego i doświadczonego specjalistę z zakresu własności intelektualnej. Pozwala ustalić, jakimi zasobami i aktywami aktualnie dysponuje przedsiębiorstwo, jakie działania mogą i powinny być podjęte w celu poprawy ochrony kapitału intelektualnego. Audyt IP może także być ukierunkowany na poszukiwanie zasobów intelektualnych, które dotychczas nie były objęte ochroną, a jednocześnie mogą się przyczynić do znacznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Audyt IP pozwala zbadać, jak przebiegało dotychczasowe i jak wygląda aktualne zarządzanie własnością intelektualną, ustalić co wymaga poprawy.

Badanie własności intelektualnej prowadzi do wskazania potencjalnych problemów prawnych i zagrożeń. Audyty praw własności intelektualnej mogą być związane z oceną dotychczasowej i bieżącej działalności, a także zmierzać do ustalenia celów i strategii ochrony własności przemysłowej w przyszłości.

Audyty IP czasami służą przygotowaniu do przekształcenia lub sprzedaży przedsiębiorstwa i występują w dwóch formach:

 • Badania due dilligence zlecanego przez inwestora
 • Vendor due dilligenceczyli badania prowadzonego wewnętrznie przez spółkę, w związku z przygotowaniem do transakcji.

Audyt IP pozwala na stworzenie spisu aktywów intelektualnych.

Pomaga to między innymi odkryć dotychczas nieznane albo niewykorzystywane składniki własności intelektualne. Raport z analizy własności intelektualnej wskazuje także komu przysługują prawa do IP i w jakim zakresie, jaka może być ich wartość, w jaki sposób chronić własność przemysłową, prawa autorskie i inne aktywa intelektualne. W trakcie badania stanu praw własności intelektualnej, poszukuje się także wszelkich zagrożeń ze strony osób trzecich oraz identyfikuje problemy jakie mogą wynikać z dotychczasowej praktyki.

Badanie praw własności intelektualnej obejmuje swoim zakresem między innymi:

 • analizę dokumentów statutowych
 • umów zawieranych z pracownikami i współpracownikami
 • umów zawieranych z kontrahentami usługodawcami i podwykonawcami
 • regulaminów i zbiorów dobrych praktyk

Ponadto, wnikliwej i wszechstronnej analizie poddawane są krajowe i międzynarodowe rejestry praw wyłącznych, takie jak rejestry patentowe:

 • wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • znaków towarowych

Ogólny audyt IP ma najszerszy zakres.

Korzystają z niego zazwyczaj nowe przedsiębiorstwa lub spółki które przystępują do stworzenia systemu ochrony własności intelektualnej, wdrożenia standardów ochrony i procedur wewnętrznych. Ogólny audyt praw własności intelektualnej pozwala także na przygotowanie gruntu pod reorganizację, przekształcenie, połączenie czy rozpoczęcie działalności w nowym obszarze.

Potrzeba przeprowadzenia audytu własności intelektualnej może być także konsekwencją rozmaitych zdarzeń:

 • przekształcenie, przejęcie, połączenie z innym przedsiębiorstwem
 • sprzedaż spółki
 • wejście na giełdę papierów wartościowych

Badania praktyk ochrony własności intelektualnej...

są czasami przeprowadzane również w związku z przygotowaniem do zbycia albo licencjonowania posiadanych już praw własności przemysłowej (np. patentu na wynalazek, autorskich praw majątkowych, czy praw z rejestracji wzoru przemysłowego).

Audyt IP może być także ukierunkowany na...

badanie określonej sfery ochrony własności przemysłowej albo konkretny problem wskazany przez Zleceniodawcę. Jest to rodzaj audytu IP o najwęższym zakresie. Zazwyczaj wynika z doraźnej potrzeby i zwykle jest nastawiony na jeden, określony wstępnie składnik aktywów intelektualnych.

Potrzeba przeprowadzenia takiej analizy powstaje zazwyczaj w związku z:

 • zmianą przepisów lub zasad ochrony IP
 • zmianą składu osobowego w zespole
 • zamiarem nawiązania współpracy międzynarodowej
 • przygotowaniem się do sporu prawnego
 • dążeniem do uniknięcia potencjalnych naruszeń praw własności intelektualnej

Audyt własności intelektualnej może mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa i jego wycenę.

Pozwala obniżyć koszty działalności i zarządzania własnością intelektualną oraz zminimalizować potencjalne straty będące skutkiem zaniedbań lub naruszeń. W wyniku badania możliwe jest także zidentyfikowanie zasobów, które mogą być źródłem nowych dochodów oraz praw własności intelektualnej, których posiadanie nie przynosi korzyści. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie przychodów i optymalizacja kosztów. Analiza korzyści i ciężarów związanych z posiadaniem praw ułatwia podjęcie decyzji, czy warto chronić własność intelektualną, a jeżeli tak, to które prawa i w jaki sposób.

Na co możemy przełożyć wnoski otrzymane z audytu?

Mogą być punktem wyjścia do opracowania regulaminów i umów z pracownikami. A także, do określenia zasad współpracy z kontrahentami, dostawcami i klientami w sposób zapewniający jak najpełniejsze zabezpieczenie kapitału i własności intelektualnej.

W czym także może pomóc audyt?

Badanie stanu praw własności intelektualnej może także pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do licencjonowania własności przemysłowej oraz praw autorskich, przygotowaniu do sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego udziałów albo przysługujących mu praw wyłącznych. Analiza posiadanych zasobów intelektualnych może wpływać także na wycenę udziałów i akcji spółki oraz strategię jej działalności.

Audyt IP pozwala również...

przygotować się do ochrony przed naruszeniami przez osoby trzecie, wskazać kierunki możliwych działań. Badania własności intelektualnej umożliwiają również przygotowanie się do ewentualnych sporów, oszacowanie ryzyka odpowiedzialności za naruszenia, których może się dopuścić Zleceniodawca.

Jeżeli:

 • chciałabyś/chciałbyś przeprowadzić audyt IP w swoim przedsiębiorstwie
 • zastanawiasz się jak chronić swoją własność przemysłową i bronić się przed naruszeniami
 • planujesz sprzedaż udziałów
 • planujesz połączenie z inną spółką
 • rozważasz emisję akcji i wejście na rynek regulowany (giełdę papierów wartościowych)

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land