Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Kancelaria ip.land jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

Dane przetwarzamy w związku z oferowaniem i świadczeniem naszych usług, wykonywaniem zawartych umów, marketingiem i realizacją obowiązków wynikających z przepisów. Nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy użytkowników i klientów.

W niniejszym dokumencie znajdują się informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Przetwarzamy dane osobowe, które zostaną nam podane na przykład podczas zawierania umowy albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

  Dane możemy także pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł danych, takich jak rejestr CEIDG, ale też od innych podmiotów, takich jak nasi Partnerzy, podmioty którymi przygotowujemy wspólne usługi i promocje.

  Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego, jakie stosunki łączą nas z osobami, których dane są przetwarzane.

  Najczęściej jest to wykonanie umowy lub zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i naszych Klientów przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.
 2. rzecz. pat., adw. Bartosz W. Wojciechoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 2 lok. 7 (58 – 200 Dzierżoniów), NIP: 8821760992, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres BWW Kancelaria Adwokacka, ul. Świdnicka 2 lok. 7, 58 – 200 Dzierżoniów, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@ip.land.
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług prawno – rzecznikowskich. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i korzystanie z usług oferowanych przez Administratora.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w celu:
  • a) podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy oraz szkolenia, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe- na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
  • d) przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym pracownikom, kontrahentom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, podmiotom świadczącym usługi prawno – rzecznikowskie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres:
  • a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
 11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.
 13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Administrator nie będzie wykorzystywał danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.