Patenty

Patent chroni wynalazek, nowe, dotychczas nieznane rozwiązanie problemu technicznego. Patent na wynalazek to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju, w którym został udzielony. Decyzja o udzieleniu patentu jest wydawana po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania. Podmiot, który uzyska patent nabywa wyłączność (monopol) na korzystanie z rozwiązania technicznego, stosowanie wynalazku, czerpanie korzyści i dysponowanie nim.

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Patent może być udzielony na rozwiązanie o charakterze technicznym, zdefiniowane zastrzeżeniami patentowymi. Patenty mogą być udzielane na wynalazki należące do różnych dziedzin techniki. Patentem mogą być chronione tylko rozwiązania o charakterze technicznym.

Jakie dobra nie mogą być chronione patentem?

Rozwiązania estetyczne, takie jak wygląd produktów i ich opakowań, design, dzieła sztuki użytkowej czy projekty nie mogą być chronione patentem.

Warstwę wizualną można chronić między innymi poprzez rejestrację wzorów przemysłowych.

Ochrona wzorów przemysłowych

A także z wykorzystaniem przepisów chroniących prawa autorskie i uczciwą konkurencję.

Prawa autorskie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji patentowej, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analiza przesłanek do uzyskania ochrony. Nie na wszystkie rozwiązania mogą uzyskać ochronę patentową.

  1. Po pierwsze, są to badania stanu techniki. Badania stanu techniki obejmują wszystko to, co dotychczas zostało przekazane do wiadomości powszechnej, czy to w formie pisemnej, czy to w formie ustnej. Analizowane są rozwiązania techniczne stosowane w praktyce, wynalazki wystawiane na targach i prezentowane na konferencjach, także te opisane w literaturze specjalistycznej. Badania zmierzają do ustalenia, co do tej pory istniało na rynku, jakie rozwiązania były znane i stosowane. W efekcie badania stanu techniki przygotowywany jest raport wskazujący na podobieństwa i potencjalne zagrożenia oraz rozwiązania techniczne, które mogą być przeszkodą na drodze do uzyskania ochrony.
  2. Po drugie, są to badania czystości patentowej. Analiza czystości patentowej koncentruje się na istniejących już, wcześniejszych rozwiązaniach. Pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, czy opracowane rozwiązanie nie narusza praw innych osób, nie wkracza w monopol chroniony udzielonymi patentami.
  3. Po trzecie, należy przeprowadzić badanie zdolności patentowej. Ocena zdolności patentowej zmierza do sprawdzenia, czy są spełnione przesłanki ustawowe do udzielenia patentu. Nie wszystkie rozwiązania techniczne mogą być chronione patentem. Efektem badań zdolności patentowej jest odpowiedź na pytanie, czy dane rozwiązanie techniczne (wynalazek) można zgłosić do ochrony.

Jeżeli badania stanu techniki, badania czystości patentowej i badania zdolności patentowej zakończą się pomyślnie, przystępujemy do opracowania dokumentacji, w tym w szczególności opisu patentowego

Opis wynalazku powinien zawierać:

Tytuł wynalazku...

który precyzyjnie i zwięźle określa przeznaczenie wynalazku; tytuł musi być pozbawiony wszelkiego rodzaju wyszukanych nazw, nazwy mogą być chronione jako znaku towarowe, tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony nazw.

Stan techniki...

znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego.

Dziedzinę techniki,której dotyczy wynalazek.

Ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki

Wyraźne wskazanie możliwości przemysłowego zastosowania wynalazku...

w przypadku, gdy nie wynika to w sposób oczywisty z innych części opisu lub z charakteru wynalazku.

Ujawnienie wynalazku...

zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno problem techniczny, nawet jeżeli nie jest wprost przedstawiony, jak i jego rozwiązanie, były zrozumiałe.

Figury rysunków jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki.

Co najmniej jeden przykład realizacji...

każdego z objętych zgłoszeniem wynalazków, z powołaniem się na rysunki - w przypadku gdy zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki.

Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek jest adresowany do urzędów patentowych krajów, w których zgłaszający chciałby uzyskać ochronę.

Koszty udzielenia i utrzymania ochrony wynalazku są bardzo zróżnicowane.

Można dla orientacji wskazać, że według aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia wynalazku do ochrony patentem do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej należy między innymi uiścić:

Opłatę od zgłoszenia jednego wynalazku

400 PLN

Opłatę za 21 i każdą kolejną stronę opisu patentowego

25 PLN

za drugą klasę towarową

Opłatę za pierwszy okres ochrony, to jest od pierwszego do trzeciego roku

480 PLN

Opłata skarbową od pełnomocnictwa

25 PLN

od każdego wniosku

Opłatę za pierwszy okres ochrony, to jest od pierwszego do trzeciego roku

480 PLN

Do powyższych należności należy doliczyć wynagrodzenie za usługi rzecznikowskie obejmujące

  • badania stanu techniki
  • badania czystości patentowej i badania zdolności patentowej
  • przygotowanie opisu patentowego i wniosku o udzielenie patentu oraz reprezentację w postępowaniu o udzielenie patentu

Koszty badań i pomocy rzecznika patentowego przy przygotowaniu wniosku oraz reprezentacji w postępowaniu są ustalane indywidualnie; ze względu na znaczny nakład pracy, wynagrodzenie wynosi

od 5000 zł netto.

Kto posiada patent, ma monopol.

Może korzystać z wynalazku objętego patentem, dowolnie stosować wynalazek, czerpać korzyści z wynalazku, ale także rozporządzać oraz dysponować nim.

Patent jest udzielany maksymalnie na 20 lat.

Okres ten jest liczony od daty złożenia wniosku w urzędzie patentowym. Patent na wynalazek przyznaje monopol na rozwiązanie techniczne na obszarze kraju lub regionu, w którym został udzielony. Patent chroni rozwiązania techniczne opisane w zastrzeżeniach patentowych, w tak zwanej części znamiennej.

W przypadku naruszenia patentu na wynalazek uprawniony może się domagać między innymi zaniechania naruszeń, naprawienia szkody i wydania korzyści uzyskanych w związku z obrotem produktami naruszającymi patent.

Tutaj odnajdziesz informacje o tym, jak przebiega postępowanie w przypadku naruszenia patentu na wynalazek:

Spory i postępowanie sądowe

Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest tylko za zgodą uprawnionego.

Właściciel patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Patent, tak jak każdy inny składnik majątkowy, może być też przedmiotem obrotu handlowego. Może być sprzedany, dzierżawiony, pożyczony, może stanowić wkład do spółki czy zabezpieczenie roszczeń.

Doradzamy naszym Klientom, w jaki sposób korzystać z własności przemysłowej.

Więcej informacji odnajdziesz tutaj:

Doradztwo