Postępowania sądowe

Sprawy dotyczące własności intelektualnej podlegają szczególnym przepisom i są rozpoznawane przez wyspecjalizowane sądy. Postępowania sądowe mogą być prowadzone w związku z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochronę praw własności przemysłowej takich jak patenty, wzory przemysłowe, czy znaki towarowe oraz ochroną innych praw na dobrach niematerialnych.

Sądy powszechne rozpoznają najczęściej...

powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej i zaprzestanie takich naruszeń oraz towarzyszące im roszczenia kompensacyjne i odszkodowawcze.

W sprawach z zakresu własności intelektualnej...

mogą być także wydawane szczególne postanowienia związane z koniecznością zgromadzenia dowodów niezbędnych do przeprowadzenia przyszłego postępowania. Sądy mogą zdecydować o zabezpieczeniu dowodów, nakazać wyjawienie i wydanie środków dowodowych, czy udzielenie przez naruszyciela informacji o pochodzeniach i sieciach dystrybucji towarów lub usług.

Procesy dotyczące ochrony własności intelektualnej różnią się od typowych spraw cywilnych czy gospodarczych.

Udział w nich wymaga od pełnomocnika specjalistycznej wiedzy, zrozumienia specyfiki i różnorodnych doświadczeń. Czasami dla skutecznej ochrony interesów klienta konieczne jest zrozumienie różnych dziedzin techniki czy znajomość różnych dziedzin sztuki. W spawach o naruszenie praw do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, oprócz podnoszenia szeregu zarzutów, pozwany (domniemany naruszyciel) może się bronić przed roszczeniami uprawnionego występując z powództwem wzajemnym o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Spory dotyczące ochrony własności intelektualnej rozpoznają wyspecjalizowane Sądy Własności Intelektualnej.

W Polsce funkcjonują cztery sądy własności intelektualnej pierwszej instancji

Znajdują się przy sądach okręgowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach, a apelacje od wyroków wydanych w tych sądach są rozpoznawane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

W pierwszej instancji Tylko Sąd Okręgowy w Warszawie może rozpoznawać pozwy dotyczące:

 • programów komputerowych
 • wynalazków
 • wzorów użytkowych
 • topografii układów scalonych
 • odmian roślin
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym

Mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu własności intelektualnej, z powodzeniem reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądem.

Ktoś narusza Twój patent, prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego, wykorzystuje Twoje utwory? A może otrzymałaś/otrzymałeś pozew o zaprzestanie naruszeń i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści albo postanowienie o zabezpieczeniu dowodów?

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land

Spory rozpoznawane przez Urząd Patentowy

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej bada przesłanki do udzielenia patentów, praw z rejestracji wzorów czy rejestracji znaków towarowych. W toku postępowania o udzielenie tych praw wyłączonych rozpoznaje także sprzeciwy zgłaszane przez osoby trzecie i uwagi co do okoliczności uniemożliwiających udzielenie praw własności przemysłowej.

Ponadto, kolegia orzekające do spraw spornych rozstrzygają sprawy m.in. o:

 • unieważnienie patentu
 • dodatkowego prawa ochronnego
 • prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
 • ograniczenie patentu
 • stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek czy prawa ochronnego na znak towarowy
 • udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii układu scalonego

Postępowanie sporne rozpoczyna się, jeżeli Urząd Patentowy otrzyma prawidłowo przygotowany i należycie opłacony wniosek.

Kolegium rozpoznaje sprawy sporne kierując się regułami przewidzianymi w ustawie – Prawo własności przemysłowej i posiłkowo stosując Kodeks postępowania administracyjnego, a w niektórych przypadkach także przepisy procedury cywilnej.

 1. Pierwszy etap obejmuje wymianę pism przygotowawczych.
 2. Po wymianie przez uczestników postępowania pism przygotowawczych, Kolegium wyznacza rozprawę i rozpoznaje sprawę na posiedzeniu.
 3. Urząd Patentowy wydaje i ogłasza swoją decyzję po przeprowadzeniu postępowania spornego.
 4. Uzasadnienie decyzji jest sporządzane z urzędu i doręczane stronom z urzędu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w sprawach spornych mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego.